سرور اختصاصی و مجازی

هنوز دامنه تهیه نکرده اید؟

سرور اختصاصی لینوکس

Dedicated Server
سرور اختصاصی اقتصادی لینوکسی
$229.98 / هر month
Dedicated Server
سرور اختصاصی لینوکس کاربردی
$270.98 / هر month
Dedicated Server
سرور اختصاصی لینوکس نیمه حرفه ای
$337.98 / هر month
Dedicated Server
سرور اختصاصی لینوکس حرفه ای
$472.98 / هر month

سرور اختصاصی ویندوز

Dedicated Server
سرور اختصاصی ویندوز سری اقتصادی
$270.97 / هر month
Dedicated Server
سرور اختصاصی کاربردی ویندوزی
$311.97 / هر month
Dedicated Server
سرور اختصاصی ویندوز
$378.97 / هر month
Dedicated Server
سرور اختصاصی حرفه ای ویندوزی
$513.97 / هر month

سرور مجازی لینوکس

Hosting
سرور مجازی لینوکس سری اقتصادی
$40.98 / هر month
Hosting
سرور مجازی لینوکس کاربردی
$54.98 / هر month
Hosting
سرور مجازی لینوکس
$94.98 / هر month
Hosting
سرور مجازی لینوکس حرفه ای
$189.98 / هر month

سرور مجازی ویندوز

Hosting
سرور مجازی اقتصادی ویندوز
$54.97 / هر month
Hosting
سرور مجازی ویندوز کاربردی
$81.97 / هر month
Hosting
سرور مجازی ویندوز
$108.97 / هر month
Hosting
سرور مجازی حرفه ای ویندوز
$203.97 / هر month