فضای بک آپ

هنوز دامنه تهیه نکرده اید؟

فضای بک آپ پیشرفته

Online Storage
فضای ذخیره سازی و بک آپ اقتصادی
$26.99 / هر year
Online Storage
فضای ذخیره سازی و بک آپ دیلاکس
$40.99 / هر year

هاست بک آپ معمولی

Website Backup
فضای بک آپ 5 گیگ
$4.99 / هر month
Website Backup
فضای بک آپ 25 گیگ
$6.99 / هر month
Website Backup
فضای بک آپ 50 گیگ
$10.99 / هر month